Ces peb yuav tau Qhov kawg ntawm lub Qhov no Era lus dag thiab Qhev, pib, kwv yees 6000 xyoo dhau los. Hneev taw, Ib yam Nws yog muaj me ntsis tom qab, tab sis npog, thaj, Nws txiav txim siab coj tus teg num.
Nyuam qhuav xav hais, Ib yam Qhov no yog Pib lub Qhov kawg ntawm lub.

ua li cas los tau, tag nrho, leej twg hlub Cosmos thiab cov, neeg defended thiab tivthaiv tau Nws tus saib xyuas ntawm tus, mus raws kom Worlds. Koj yuav tau hais: ” mus Vaj tswv xubntiag”. Txawm hais tias tus “activists” li koj tsis paub los tsis paub.