“آیا نمی دهد تا بر هنر او: نور راه به دیگران است.”

“در زندگی، از این فرصت همه چیز نیست. که تساوی نور, کسی خوب در سایه. زمان ما ایجاد می کند.” استاد

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество