“ತನ್ನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ: ಇತರರಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ.”

“ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ. ಯಾರು ಲೈಟ್ ಸೆಳೆಯುವ, ಶಾಡೋಸ್ ಉತ್ತಮ ಯಾರಾದರೂ. ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.” ಮಾಸ್ಟರ್

ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೇಸ್
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಪ್ಪಂದ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество