“Đừng từ bỏ nghệ thuật của ông: thắp sáng con đường cho người khác.”

“Trong cuộc sống, cơ hội không phải là tất cả mọi thứ. Ai rút ra ánh sáng, một người nào đó tốt trong Shadows. Thời gian tạo ra chúng ta.” chủ

tài liệu: gian tải
Phân phối theo Hiệp Space chung.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество