“తన కళ మీద అప్ ఇస్తాయి లేదు: ఇతరులకు మార్గం వెలుగులోకి.”

“జీవితంలో, అవకాశం ప్రతిదీ ఉంది. ఎవరు లైట్ తొలగిస్తారు, షాడోస్ లో మంచి ఎవరైనా. సమయం మాకు సృష్టిస్తుంది.” మాస్టర్

డాక్యుమెంట్: డౌన్లోడ్ స్పేస్
అనుగుణంగా పంపిణీ సాధారణ స్పేస్ ఒప్పందం.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество