“ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰੋ: ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ.”

“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੌਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ. ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ.” ਮਾਸਟਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੇਸ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਆਮ ਸਪੇਸ ਸਮਝੌਤੇ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество