در اینترنت، زمانی وجود “دکترین ارواح”…سپس آن را ناپدید. این یک مورد خوب در زتاس کار تاریک است. در ابتدا آنها اقدام را در خفا جایگزین محتویات وب سایت HTTP://sov2050.narod.ru www.nekto.org در لیست ایستگاه های رادیویی (به نظر می رسد هیچ چیز ویژه), و سپس به تبلیغات آویزان “دختران آسان پرواز رفتار”.

ما قسمتی بازسازی آموزه اطلاعات ارواح از آرشیو خود. ما از شما دعوت به خواندن “آموزه های ارواح”