kosmos-abstract-peacock-1
عشق – این یک احساس طبیعی است. و فرایندهای فیزیولوژیکی.

افزایش عشقفیزیولوژیکی روند.

عشق, عشق الهی, احساس طبیعی از عشق, عشق طبیعی, صادق گلخانه لذت, احساس طبیعی از صلح – مترادف.

خدا, COSMOS, فضای بی پایان, وجود, طبیعت – همان, به معنای کامل از مفهوم.

درجه ¨ ° º¤ الیور شانتی & دوستان – از OnOn Mweng • ● ꙳

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество