kosmos-abstract-peacock-1
yêu – đây là một cảm giác tự nhiên. Và quá trình sinh lý.

tăng lên yêusinh lý quá trình.

yêu, Divine tình yêu, Cảm giác tự nhiên của tình yêu, tình yêu thiên nhiên, thành thật vườn ươm sự vui mừng, Cảm giác tự nhiên của hòa bình – từ đồng nghĩa.

thần, COSMOS, Không gian vô tận, TỒN TẠI, BẢN CHẤT – giống nhau, theo nghĩa đầy đủ về khái niệm.

° ¨ ° º¤ Oliver Shanti & Bạn bè – Onón Mweng •● ꙳

tài liệu: gian tải
Phân phối theo Hiệp Space chung.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество