Chào, con cái!
Dường như chúng tôi có tin tốt :)
Nếu lo ngại là chính xác, và thông tin được xác nhận – Bạn phải thay đổi tên miền.

Tôi hỏi bạn bất cứ lúc nào để xem xét các trang web gương.

http://www.infinitecosmos.info – ban khu vực dự án chính
http://infinitecosmos.wordpress.com – Mirror Online wordpress proetka.
http://infinitycosmic.wordpress.com – gương 2 Trực tuyến proetka wordpress.
http://infinitycosmic.blogspot.com – gương về các nguồn lực dự án Blogger từ Google.
http://infinitycosmics.blogspot.com – gương 2 Blogger trên nguồn lực dự án từ Google.