Дэвыهر موجودی در حال توسعه مطابق با استاندارد خود را از. حتی بدون دانستن یا از آن آگاه است, به عنوان یک چرخه توسعه دقیقا رخ می دهد چرا که نیاز به این استاندارد.

نشان دهنده یک الهه مرجع ماهیت. الهه متفاوت هستند – در که برای هر صاحب مرجع خدا وجود دارد. که تماس به طور مستقیم از طریق مرکز آگاهی های مشاهده شده و می توانید به راحتی با بخش خود ارتباط برقرار. این یکی از دلایلی است که چرا است “خدا در درون زندگی می کند”. در حال تکامل بودن سطح الهه می رسد تنها زمانی که به سطح استاندارد خود را برابر.

تعامل و گفت و گو با استاندارد را می توان به هر دلیلی متوقف شد،. در چنین حالتی، توسعه در می رود “در سکوت” به بازسازی گفت و گو.

بخش نمی تواند بدون خدا وجود دارد, اما خدا اتهامات در اهداف تحقیقات علمی و یا به منظور انواع مختلفی از توسعه ایجاد.

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество