Cho đến khi đó hủy bỏ tất cả các kiến nghị trước đó được thực hiện bởi hình phạt, liên quan đến tất cả chúng sanh sống.