ప్రవాహాలు చూడటం సమయం, ఎటువంటి సందేహం ఉంటుంది,
సహా, ఆ సృష్టి ఇది చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంది స్పృహ,

కాకుండా ఆవిర్భావములను కన్నా, ఉపయోగించి ఫోర్స్ -ఆకాంక్షలు కు జ్ఞానం,

కప్పిపుచ్చడానికి క్రమంలో, ఒక ఉంది నిజమైన దైవ ప్రేమ.

నేను, బ్లైండ్ వంటి దుమ్ము గెలాక్సీ,
వారి చేతన వ్యూహాలు ఉపయోగించి,

నేను కోరు, ఇది ఒక పిల్లల సిద్ధంగా ఉంది: లోకి రద్దు శాశ్వతత్వం, మారింది అంతులేని స్పేస్ ప్రేమ!

డాక్యుమెంట్: డౌన్లోడ్ స్పేస్
అనుగుణంగా పంపిణీ సాధారణ స్పేస్ ఒప్పందం.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество