ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆ ಯಾರು, ಜನ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು.
ಮತ್ತು ಸಲುವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ:
ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಲು ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್
- ನಾವು ಅಸಂಗತ ತಿನ್ನುವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒದಗಿಸಲು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೆಕ್ಕ…

ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು http://www.infinitecosmos.info/info-stream/life-tarifs/

ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೇಸ್
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಪ್ಪಂದ.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество